RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és múltiple.

 
El primer lloc l'examen escrit (en les dates previstes). Aquest examen té una part teòrica (amb un valor de 6,5 punts) i una part pràctica (amb un valor d'1 punts). La part teòrica consisteix en la realització d'un examen test de 25 preguntes amb quatre alternatives de les quals només una és vàlida. Cada pregunta bé contestada té un valor de 0,26 punts. Les respostes errònies resten 0,13 punts. Les preguntes en blanc no tenen valor. L'examen pràctic consisteix en la resolució d'un cas pràctic. Per computar la qualificació obtinguda en la part pràctica és necessari obtenir una nota mínima de 2,5 punts.

L'execució de tasques i pràctiques que són d'imprescindible realització (són activitats obligatòries) i seran variades al llarg del semestre tenen un valor de 2,5 punts que s'addiciona a la nota obtinguda en la prova presencial. La seva simple realització no implica obtenir la qualificació màxima. Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independencia de la naturalesa atribuïda a la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guía Docent (TE/PR/LAB/SEM/TUT), les activitats obligatòries avaluables es poden exigir previ avís per par de la profesora en qualsevol d'elles. 


L'assignatura es considera aprovada quan, sumades s'obté una qualificació de 5 punts. Aquesta puntuació s'obté de la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit i pràctic (aquesta última només quan se supera en l'examen teòric un 2.5 punts), i de la nota obtinguda de la realització de les activitats obligatòries durant el curs ..

La realització de les activitats voluntàries proposades té també repercussió en la nota final. Cada activitat voluntària té un valor de 0,5 amb un límit d'1 punt. Aquesta puntuació addicional només es pot aplicar si es supera l'assignatura després de l'aplicació dels criteris d'avaluació assenyalats. El límit és per a la puntuació no per a la realització d'activitats voluntàries.

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura quan es presenta a la prova teòrico-pràctica. Si s'escau, la no realització de les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'aquestes en la nota final en les dues convocatòries (és a dir, les activitats obligatòries no són recuperables)  La puntuació obtinguda en les activitats obligatòries només és computable en 1 ª i 2 ª convocatòria.