RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-02 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la seguretat social i de la protecció social complementària

CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a tramitar els actes d’enquadrament.

Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

Capacitat per a manejar les aplicacions informàtiques i telemàtiques en la formalització de les relacions jurídiques de Seguretat Social.

Capacitat per a identificar el Dret vigent en matèria de Seguretat Social.

Capacitat per a determinar el règim de Seguretat Social aplicable a les activitats professionals.

Capacitat per a calcular les cotitzacions i elaborar i tramitar els documents de cotització i recaptació.