RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Conforme al caràcter teòric-pràctic d'aquesta matèria, el seu desenvolupament alternarà tots dos aspectes, buscant la transformació del coneixement en competències lligades a la Direcció i gestió de Recursos Humans. Les pràctiques inclouran tant tutories per part del professorat com el treball personal dels estudiants.

 

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles