RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

 
LLIÇÓ 1. LA DETERMINACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL
 
1. La fixació de les condicions de treball.
 
2. La classificació professional.
 
3. La mobilitat funcional. Supòsits i règim jurídic. Límits.
 
4. Els ascensos: concepte i règim jurídic.
 
 
 
Lliçó 2. DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR I DE L'EMPRESARI
 
I. Drets i deures del treballador.
 
1. La diligència deguda.
 
2. La prohibició de concurrència.
 
2.1. Pacte d'exclusivitat.
 
2.2. Pacte de permanència en l'empresa.
 
3. El deure de bona fe contractual.
 
4. El deure d'obediència. El ius resistentiae.
 
II. Drets i deures de l'empresari.
 
1.       El poder de direcció.
 
1.1. Manifestacions.
 
1.2. Límits.
 
2. El poder disciplinari: faltes. Sancions. La prescripció de les faltes.
 
3. La protecció de la capacitat professional del treballador.
 
3.1. Deure d'ocupació efectiva.
 
3.2. Deure d'ocupació adequada.
 
4. La protecció de la persona del treballador.
 
4.1. Deure de respecte a la dignitat del treballador.
 
4.2. Deure de respecte a la intimitat i a la pròpia imatge del treballador.
 
5. El deure de seguretat i salut en el treball.
 
 
 
Lliçó 3. EL LLOC DE TREBALL. LA MOBILITAT GEOGRÀFICA
 
1. El lloc de treball. Significat i efectes.
 
2. La mobilitat geogràfica a iniciativa de l'empresari. Règim jurídic, procediments i efectes.
 
2.1. Per raons organitzatives.
 
a) Trasllats.
 
b) Desplaçaments.
 
c) Altres supòsits.
 
2.2. Per raons disciplinàries.
 
3. La mobilitat geogràfica a iniciativa del treballador. Les permutes. El reagrupament familiar. La violència de gènere.
 
4. La mobilitat geogràfica per raons objectives.
 
5. Els trasllats del centre de treball. Tipologia i efectes.
 
6. El desplaçament temporal de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.
 
 
 
Lliçó 4. El TEMPS DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL
 
1. La jornada de treball.
 
1.1. Normativa aplicable.
 
1.2.Concepte i principis bàsics.
 
1.3. La fixació de la jornada.
 
1.4. Els descansos entre jornades.
 
1.5. La flexibilització de les nou hores ordinàries de treball efectiu.
 
1.6. La protecció dels menors de 18 anys.
 
2. Jornades especials.
 
2.1. Jornades ampliades i jornades limitades
 
2.2. Jornades reduïdes
 
3. Les hores extraordinàries. Règim jurídic i possibilitats compensatòries.
 
4. L'horari de treball. Horari rígid i horari flexible. El calendari laboral.
 
5. Jornades partides i jornades continuades.
 
6. El treball nocturn. El treball a torns. Ritmes de treball.
 
7. El descans setmanal i els dies festius.
 
7.1. Concepte, còmput i obligatorietat.
 
7.2. Retribució.
 
7.3. Les festes laborals
 
8. Les vacacions anuals. Règim jurídic.
 
Lliçó 5. EL SALARI
 
1. Anàlisi jurídica del salari.
 
1.1. Concepte.
 
1.2. Fonts reguladores.
 
1.3. Principi d'igualtat retributiva.
 
2. Percepcions extrasalarials.
 
3. Modalitats del salari.
 
4. Sistemes salarials.
 
5. L'estructura salarial.
 
5.1. Salari base.
 
5.2. Complements salarials.
 
5.3. Pagues extraordinàries.
 
6. La fixació del salari.
 
6.1. El salari mínim interprofessional.
 
6.2. Els salaris mínims professionals.
 
7. El pagament del salari.
 
7.1 Lloc
 
7.2. Temps.
 
7.3. Forma. El rebut de salaris.
 
8. Les garanties del salari.
 
 
 
Lliçó 6. LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL
 
1. La novació del contracte de treball.
 
2. Modificació de les condicions. Significat i abast. Causes.
 
3. Modificacions individuals. Concepte. Procediment. Efectes.
 
4. Modificacions col·lectives. Concepte. Procediment. Efectes.
 
 
 
Lliçó 7. VICISSITUDS DEL CONTRACTE DE TREBALL
 
1. Les interrupcions no periòdiques de la prestació. Règim jurídic dels permisos.
 
2. La suspensió del contracte.
 
2.1. Qüestions generals.
 
2.2. Efectes de la suspensió del contracte.
 
2.3. Causes de suspensió del contracte de treball
 
3. Especial tractament dels supòsits d'excedència.
 
3.1. L'excedència forçosa i l'excedència voluntària.
 
3.2. L'excedència per a l'atenció de fills.
 
3.3. L'excedència per a l'atenció de familiars.
 
 
 
Lliçó 8. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (I)
 
1. L'extinció del contracte de treball i la regulació. Modalitats d'extinció.
 
2. L'acomiadament disciplinari.
 
2.1 Concepte i naturalesa. La necessària causalitat de l'acomiadament.
 
2.2.Les justes causes d'extinció: tipologia i entitat de les mateixes.
 
2.3. Procediment. La forma de l'acomiadament.
 
2.4. Qualificació i efectes. 
 
 
 
Lliçó 9. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (II)
 
1. L'extinció per voluntat del treballador.
 
1.1. Sense causa justificada.
 
1.2. Amb causa justificada. L'anomenat  acomiadament indirecte.
 
a) Causes.
 
b) Procediment i efectes.
 
2. Extinció del contracte de treball per mort, incapacitat permanent total o absoluta, gran invalidesa o jubilació del treballador.
 
 
 
Lliçó 10. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (III)
 
1. L'acomiadament per causes objectives.
 
1.1.Concepte i naturalesa.
 
1.2.Causes justificants.
 
1.3. Procediment.
 
1.4. Efectes.
 
2. Acomiadament col·lectiu.
 
2.1. Causes habilitants.
 
2.2. Procediment.
 
2.3. Efectes.