RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyances teòriques
Es basen en l'exposició del professorat del contingut del programa a través de la classe magistral, si bé es té molt en compte la participació de l'alumnat per la qual cosa, per a un millor seguiment i per a facilitar la referida participació, és molt convenient que hagen realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar.
A l'efecte, es recomana l'ús d'algun dels manuals que s'indiquen en l'apartat corresponent  dels recursos bibliogràfics. No obstant això, amb caràcter previ a la classe, es facilita a l'estudiantat material de suport a través de l'aula virtual per a ajudar-los en la preparació; material que, en cap cas, constitueix apunts de l'assignatura ni substitueix al manual.
Ensenyances pràctiques
Consistixen en la resolució de casos i exercicis amb diversos nivells de dificultat, en els que l'alumne ha de posar en pràctica les competències adquirides amb les classes teòriques.
Es tracta de l'anàlisi de situacions conflictives extretes majoritàriament de la realitat, a les que els alumnes han de buscar una solució raonada, utilitzant els recursos necessaris en cada cas, en especial la normativa aplicable (lleis, reglaments, convenis col·lectius,…), i les sentències dels principals tribunals relacionades.
Un supòsit particular ho constituïx la pràctica consistent en elaboració dels rebuts de salaris o nòmines, que té la pròpia dinàmica en funció de la matèria de què es tracta.
Seminaris
Consisteixen en l'assistència a les exposicions dutes a terme per part d'experts en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la realització seran comunicades en el moment oportú amb antelació suficient.
També es poden dedicar a jornades de presentació de treballs voluntaris efectuats pels i les alumnes.
Tutories
S'hi resolen els dubtes que puguen sorgir en la matèria, una vegada ja s'ha completat l'exposició de la mateixa i una vegada l'alumnat ha estudiat amb un cert deteniment el contingut del programa. Es realitzen en les últimes dates de les sessions presencials abans de la prova d'avaluació.