RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Examen escrit

En les dates oficials, fixades a aquest efecte, tindrà lloc una prova escrita que es correspon amb el 75% de la nota total. L'examen comptarà amb preguntes teòriques i de tipus pràctic. La prova escrita consisteix en la realització d'un examen tipus test de 25 preguntes amb quatre respostes de la qual només una és vàlida. Cada pregunta té un valor de 0,3 punts. Les respostes errònies resten 0,1 punts. Les preguntes en blanc o amb més d'una resposta no tenen valor.

Observació / execució de tasques i pràctiques

El 25% de la nota total s'obté a partir de certes diferents activitats avaluables que han de realitzar-se per part de l'alumnat al llarg del curs. Aquestes activitats es poden dur a terme en les sessions de classe de forma presencial o de forma no presencial. Es formularan diverses activitats avaluables al llarg de la docència, que no seran recuperables. Tenen un valor total de 2,5 punts, de manera que en funció del nombre d'activitats es determinarà el valor de cadascuna d'elles. Es corresponen així amb el 25% de la qualificació total. La qualificació assolida en elles s'ha d'afegir a la nota obtinguda en l'examen teòric i pràctic.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles

L'assignatura es considera aprovada quan s'obté una qualificació global de 5 punts.

La no realització de les activitats evalubales implica la pèrdua del seu valor en la qualificació global.

La puntuació obtinguda en les activitats obligatòries és computable a 1a i 2a convocatòria del curs acadèmic en curs.

Es considera presentat a l'alumnat que acudisca a l'examen escrit.