RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

- Capacitat per a tramitar actes de comunicació formal en el desenvolupament de la relació laboral i, en particular, dels derivats de l’extinció de la relació contractual.

- Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

- Capacitat per a confeccionar nòmines i liquidacions.