RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució de casos

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

La resolució de casos i les presentacions orals i posters permetran l'avaluació de totes les competències incloses en l'assignatura. Totes dues activitats es realitzaran mitjançant treball en equip al llarg del quadrimestre, i, per tant, seran no recuperables.

Quan s'hagen aprovat els dos tipus d'activitats, la nota de l'assignatura estarà composta en un 40% per la nota de l'examen escrit i un 60% la nota del treball en equip. En cas, contrari l'assignatura no s'haurà superat.

La puntuació mínima per a aprovar l'assignatura és 5

Es considera que una persona s'ha presentat a l'assignatura quan ha realitzat l'examen escrit.

En el cas que una persona no faça el treball en equip al llarg del quadrimestre o no supere aquesta prova, la nota de l'assignatura serà:

1a convocatòria: No presentat

2a convocatòria: la qualificació obtinguda en l'examen ponderada sobre 7, havent d'obtindre un 5 sobre 7 per a aprovar l'assignatura. L'examen inclourà la realització d'un cas pràctic.