RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG09 - Presa de decisions.

CG10 - Treball en equip.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a realitzar propostes de millora de mètodes de treball.

Capacitat per a dissenyar plans d’incentius a la producció.

Capacitat per a aplicar tècniques simples d’estudi de temps de treball.