RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Lliçó 1. El dret sindical

1.1. Breu introducció històrica
 
1.1.1 Les dones en el moviment sindical
 
1.2. Les fonts del Dret sindical
 
Lliçó 2. La llibertat sindical
 
2.1. Normativa reguladora
 
2.2. Titularitat del dret de llibertat sindical
 
2.3. Contingut del dret de llibertat sindical
 
2.4. La major representativitat sindical
 
2.5. Les associacions empresarials
 
2.6. L'acció institucional dels sindicats
 
Lliçó 3. La representació sindical dels treballadors en l'empresa
 
3.1. Normativa reguladora
 
3.2. La secció sindical
 
3.3. El delegat sindical

Lliçó 4. La representació unitària dels treballadors en l'empresa
 
4.1. Normativa reguladora
 
4.2. Models de representació en l'empresa: unitària i sindical
 
4.3. Comités d'empresa i delegats de personal
 
4.3.1 Informació, consulta i altres competències a favor de la igualtat efectiva
 
4.4. L'assemblea de treballadors
 
Lliçó 5. La negociació col·lectiva
 
5.1. Normativa reguladora
 
5.2. Els convenis col·lectius estatutaris
 
5.2.1. La igualtat efectiva en la negociació col·lectiva. Els plans d'igualtat
 
5.3. Els convenis col·lectius extraestatutaris
 
5.4. Els acords d'empresa
 
Lliçó 6. La vaga
 
6.1. Normativa reguladora
 
6.2. La titularitat del dret de vaga
 
6.3. Motivacions de la vaga
 
6.4. Actuació de la vaga
 
6.5. Els servicis de seguretat i manteniment
 
6.6. Els servicis essencials a la comunitat
 
6.7. La finalització de la vaga
 
6.8. Els efectes de la vaga
 
Lliçó 7. El tancament empresarial. Els conflictes col·lectius de treball i els mitjans de solució
 
7.1. Normativa reguladora
 
7.2. El locaut
 
7.3. Els conflictes col·lectius de treball i mitjans de solució
 
Lliçó 8. La tutela de la llibertat sindical
 
8.1. Normativa reguladora
 
8.2. Les conductes antisindicals
 
8.3. La tutela administrativa de la llibertat sindical
 
8.4. La tutela penal de la llibertat sindical
 
8.5. La tutela judicial de la llibertat sindical
 
Lliçó 9. Els drets col·lectius del funcionariat públic
 
9.1. Normativa reguladora
 
9.2. El dret de llibertat sindical
 
9.3. El dret de representació col·lectiva
 
9.4. El dret de reunió
 
9.5. El dret de participació institucional
 
9.6. El dret de participació en la determinació de les condicions de treball
 
9.7. El dret de vaga
 
9.8 El dret a plantejar conflictes col·lectius