RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Es descriuen a continuació les principals metodologies que s'empraran al llarg de la docència de l'assignatura:

  1. Classe teòrica. Consistirà en l'explicació en l'aula dels principals continguts teòrics corresponents a cada tema, amb suport en esquemes de contingut projectats en la pantalla digital i disponibles en l'aula virtual. S'enunciaran exemples per a la millor comprensió dels continguts teòrics explicats.
  2. Classe pràctica. Consistirà en la resolució de diversos casos pràctics corresponents als temes 2 a 9, formulats després de sintetitzar els principals fets i normes legals continguts en sentències judicials. Els casos estaran disponibles en l'aula virtual i seran presentats per l'alumnat per a la seua avaluació. La resolució dels casos pràctics serà exposada en l'aula virtual. Les classes pràctiques dels temes 2 i 3 comptaran amb un seminari de presentació de la pràctica i de la seua resolució.
  3. Seminari. L'alumnat participarà a una activitat acadèmica (conferència, jornada, curs, etc.) relacionada amb els continguts de l'assignatura. També participarà als seminaris de presentació i resolució de les pràctiques 1 i 2.
  4. Tutoria. El professor responsable de l'assignatura oferix quatre hores setmanals de tutoria individual a l'alumnat. Al llarg de la docència de l'assignatura s'oferiran tutories individualitzades amb els estudiants amb avaluació insuficient en les pràctiques o en els qüestionaris d'autoavaluació.
  5. Treball personal. Comprén les activitats d'aprenentatge que ha de desenrotllar l'estudiant per a comprendre els continguts teòrics i resoldre les pràctiques presentades durant la docència de l'assignatura. Suposa la lectura de la bibliografia bàsica, l'elaboració de resums i esquemes, la contestació dels qüestionaris d'autoavaluació, la resolució de les pràctiques i el treball permanent amb l'aula virtual de l'assignatura.
  6. Treball de preparació d'exàmens. Comprén l'estudi sistemàtic dels continguts teòrics de l'assignatura i la realització de tasques de localització de preceptes legals i de resolució de casos pràctics.