RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dades oficials es desenvoluparà la prova final, que consistirà en un qüestionari amb 20 preguntes i quatre opcions de resposta, només una vàlida. Els encerts sumaran 0.5 i els errors restaran 0,17. Aquest examen suposa el 75% de la nota total. 

El 25% restant per al càlcul de la nota definitiva correspon a la prova d'observació i/o execució de tasques, que pot consistir en questionaris, casos pràctics, redacció d'escrits professionals, comentaris de sentències, etc. Les proves seran proposades pel/ per la professor/a en classe i podran ser resoltes a l'aula o a l´Aula Virtual de la asignatura. Aquesta prova d'avaluació representa el 25% de la nota y sus tareas no serán recuperables. 

Pel caràcter dinàmic de la docència, independentment del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuida la classe als horaris del SIA o a la programaciò de la Guía Docent, la activitat complementaria avaluable es podrà exigir, previ avís per part de la pofessora, en qualsevol de elles, encara que tambè se podran incloure a l' Aula Virtual. 

Per tant:

Examen escrit: 75% de la nota

Activitat complementaria: 25% de la nota

Es considera presentat a l'alumne que vagi a l'examen escrit.

Per a aprovar l'assignatura cal que la nota global siga 5 o superior.