RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

Capacitat per a assessorar i representar en els processos de negociació col·lectiva i conflictes col·lectius de treball.

Capacitat per a assessorar i representar als treballadors i empresaris i les seues respectives organitzacions.