RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Lliçó 1. LA FORMACIÓ HISTÒRICA DEL DRET DEL TREBALL A ESPANYA.
1. El treball, objecte del Dret del treball. Concepte.
2. El Dret del treball i les seues branques.
3. Antecedents de l'aparició del Dret del treball a Espanya:
3.1. La llibertat de contractació i les primeres lleis laborals.
3.2. Les primeres manifestacions de l'intervencionisme estatal.
4. El naixement del Dret del treball a Espanya i el seu desenrotllament.
5. El Dret del treball a partir de la Constitució de 1978.
 
Lliçó 2. LES FONTS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC LABORAL.
1. Les fonts del dret del treball: Concepte i enumeració.
2. La Constitució espanyola de 1978.
2.1. Els drets laborals reconeguts en la Carta Magna.
2.2. La triple garantia dels drets laborals reconeguts en la Constitució.
2.3. La distribució de competències de matèries laborals entre l'Estat i les comunitats autònomes.
3. Lleis i altres normes legals amb rang de llei.
3.1. Classificació de les lleis. 
3.2. Classificació de les normes amb rang de llei.
4. La potestat reglamentària en matèria laboral.
5. La potestat normativa de les comunitats autònomes.
 
Lliçó 3. EL DRET INTERNACIONAL I COMUNITARI DEL TREBALL.
1. La internacionalització del Dret del treball.
2. L'Organització Internacional del Treball.
2.1. Origen.
2.2. Objectius.
2.3. Estructura.
2.4. Òrgans.
2.5. Competències
2.6. Convenis, recomanacions i resolucions.
3. La Unió Europea.
3.1. Institucions.
3.2. Dret originari. Dret derivat.
3.3. Contingut del dret social comunitari.
4. Altres organismes i instruments internacionals en matèria laboral. Tractats bilaterals i multilaterals.
 
Lliçó 4. ELS CONVENIS COL·LECTIUS I ALTRES FONTS DEL DRET DEL TREBALL.
1. El conveni col·lectiu.
1.1. Els principis constitucionals en matèria de negociació col·lectiva.
1.2. Concepte i naturalesa dual del conveni. Els convenis estatutaris i extraestatutaris.
1.3. Eficàcia del conveni col·lectiu: eficàcia jurídica i eficàcia personal. Les clàusules de desvinculació salarial i altres qüestions que modifiquen les regles sobre l'eficàcia del conveni.
4. El contingut dels convenis col·lectius.
4.1. Contingut normatiu i contingut obligacional.
4.2. Contingut mínim o clàusules delimitadores.
2. Altres fonts del dret del treball
2.1 El costum laboral. Concepte i requisits per a la seua aplicabilitat.
2.2. Els principis generals del dret.
2.3. La jurisprudència dels tribunals.
 
Lliçó 5. L'APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL
1. Complexitat de la normativa laboral.
2. La determinació de la norma aplicable.
2.1. Concurrència de normes: el principi de jerarquia normativa i el principi de norma més favorable.
2.2. La successió de normes laborals en el temps.
3. El paper de l'autonomia individual.
4. La irrenunciabilitat i la indisponibilitat de drets.
5. La interpretació de les disposicions laborals. El principi pro operari.
6. Prescripció i caducitat dels drets laborals. Terminis.
 
Lliçó 6. L'ADMINISTRACIÓ LABORAL. LA JURISDICCIÓ DE TREBALL.
1. L'Administració laboral.
1. 1. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
1.1.1. Antecedents de l'intervencionisme estatal a Espanya.
1.1.2. Estructura orgànica i competències.
a) Administració central.
b) Administració perifèrica.
1.2. L'administració laboral autonòmica.
2. La Inspecció de Treball i Seguretat Social. Estructura orgànica i funcions.
3. Activitats administratives i potestat sancionadora de l'Administració laboral.
4. La jurisdicció de treball.
4.1. Antecedents.
4.2. Estructura orgànica i funcions.
 
Lliçó 7. EL CONTRACTE DE TREBALL.
1. L'aparició històrica del contracte de treball.
2. Concepte i funcions del contracte de treball.
3. Els pressupostos substantius del contracte de treball:
3.1. Voluntarietat.
3.2. Retribució.
3.3. Dependència.
3.4. Ajenidad.
4. Els problemes actuals de qualificació jurídica i elements qualificadors. 
5. Les relacions laborals excloses.
6. Les relacions especials de treball (remissió).
 
Lliçó 8. L'EMPRESARI I L'EMPRESA.
1. El concepte d'empresari.
2. El centre de treball.
3. L'empresari aparent.
4. El grup d'empreses.
4.1. Concepte.
4.2. Patologies dels grups d'empreses.
5. Subcontractació.
5.1. Concepte.
5.2. Delimitació.
5.3. Pròpia activitat.
5.4. Deure d'informació.
5.5. Comprovació d'estar al corrent en el pagament.
5.6. Responsabilitat solidària.
5.7. Responsabilitat en matèria de salut laboral.
6. Successió d'empresa.
 
Lliçó 9. LA COL·LOCACIÓ I L'INGRÉS EN L'EMPRESA.
I. LA COL·LOCACIÓ.
1.Incidència de les polítiques d'ocupació flexibilitzadores de l'ocupació.
2.Els servicis d'ocupació.
2.1.La intermediació laboral.
2.2.Els servicis públics d'ocupació.
2.3.Les agències privades de col·locació.
3. La cessió de treballadors.
4. Les empreses de treball temporal.
4.1. Marc normatiu i concepte.
4.2. Requisits de legalitat.
4.3. El contracte de posada a disposició.
4.4. Relacions de treball en l'empresa de treball temporal.
5. Repartiment de facultats i obligacions de l'ETT i l'empresa usuària.
II. L'INGRÉS EN L'EMPRESA.
1. La capacitat per a contractar com a treballador.
1.1. L'edat.
1.2. La incapacitació judicial.
2. La nacionalitat.
2.1. El treball dels estrangers no comunitaris.
 2.1. El treball dels nacionals de països pertanyents a la Unió europea.
3. La capacitat per a treballar. Limitacions.
4. La formalització del contracte de treball. Requisits generals.
4.1. El consentiment. Vicis del consentiment.
4.2. Objecte i causa del contracte de treball.
4.3. Forma i prova del contracte de treball.
4.4. La presumpció d'existència del contracte.
4.5. La documentació del contracte.
4.6. Condició i terme.
5. El període de prova.
6. Nul·litat i anul·labilitat del contracte de treball. La nul·litat parcial.
 
Lliçó 10. LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL I ALTRES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ.
1. Contractes per temps indefinit i contractes de duració determinada.
2. La contractació temporal estructural.
2.1. El contracte per a obra o servici determinat.
2.2. El contracte eventual per circumstàncies de la producció.
2.3. El contracte d'interinitat.
2.4. Regles comunes a les diverses modalitats de contractació temporal.
3. La contractació temporal per al foment de l'ocupació.
4. El contracte per al foment de la contractació indefinida.
5. Els contractes a temps parcial.
5.1. El contracte a temps parcial ordinari.
5.2. Contracte per a treballs fixos de caràcter periòdic.
5.3. Jubilació anticipada i contracte de relleu.
5.4. Contracte a temps parcial per jubilació anticipada.
5.5. Contracte de relleu.
6. Els contractes formatius.
6.1. Contracte de treball en pràctiques.
6.2. Contracte per a la formació.
6.3. Regles comunes als contractes formatius.
7. Altres contractes amb peculiaritats.
7.1. El contracte de treball a distancia.
7.2. El contracte de grup.
7.3. L'auxiliar associat.