RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Ensenyances teòriques.
Les ensenyances teòriques es desenrotllen per mitjà de l'exposició de la professora del contingut del programa a través de la classe Magistral. Per a un millor seguiment de la mateixa s'oferix a l'estudiant el denominat “Material de suport per a l'estudi”, inserit en la pàgina de l'Aula Virtual corresponent a l'assignatura, i que s'aporta respecte de cada un dels temes del programa. Este Material es reproduïx durant les classes, aporta una visió sintètica de l'exposició teòrica i encara que no són apunts de l'assignatura ni esgota el contingut del programa exigit facilita a l'estudiant la labor del seguiment de la professora, li ajuda a orientar les seues activitats de comprensió teòrica i les seues tasques de caràcter pràctic. No obstant això, el seu estudi no es comprén sense la consulta obligada als Manuals recomanats en la bibliografia i a la legislació actualitzada que és objecte d'estudi.

L'ensenyança teòrica es completa a través de la realització d'exercicis i de qüestions sobre la teoria, l'execució de la qual pot desenrotllar-se de forma presencial o no presencial, i que ajuden a una comprensió del contingut de l'assignatura.
 
Ensenyances pràctiques.
Consistixen en la resolució de problemes i exercicis que permeten l'aprenentatge basat en problemes, on s'ha d'indagar en la norma que resulta d'aplicació en cada supòsit i s'ha de valorar la solució que es donaria en cada problema, sent rellevant, abans que res, la tasca de motivar i justificar de forma raonada el sentit de la solució aportada a cada situació.
Permeten l'anàlisi de situacions, de documents, de casos pràctics i de Sentències de diferents tribunals de la branca del social, a través de l'aplicació i de la interpretació de la norma que resulta l'apropiada per a cada cas.
 
Seminaris
Consistixen en l'exposició per part d'experts de determinades temàtiques objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la seua realització seran comunicades en el seu moment, si és el cas.
També es poden dedicar a Jornades de presentació de treballs voluntaris de l'alumnat.
 
Tutories
Es resolen en elles els dubtes que puguen sorgir en la matèria, una vegada ja s'ha completat l'exposició de la mateixa i una vegada l'alumnat ha estudiat amb un cert deteniment el contingut del programa. Es realitzen en les últimes dates de les sessions presencials abans de la prova d'avaluació de l'assignatura.