RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Avaluació

Examen escrit

En les dates oficials fixades a aquest efecte s'efectuarà una prova teoricopràctica, que es compon de 30 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà vàlida, de les quals 25 corresponen a la teoria i cinc a la pràctica. L?examen es valora sobre 7,5 i cada pregunta correcta té un valor de 0,25 punts. Les respostes incorrectes descompten 0,12. Les preguntes en blanc o amb més duna resposta no puntuen. L'estudiantat haurà d'obtenir almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) a l'examen escrit per poder superar l'assignatura.

Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota final.

Observació/execució de tasques i pràctiques

25% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries (i, si escau, voluntàries) que l'alumne ha de realitzar al llarg del període de docència de l'assignatura, en les dates indicades i que s'aniran assenyalant al seu moment. Aquestes activitats poden haver de dur-se a terme a les sessions de classe de forma presencial o, si escau, no presencial, però sempre durant el període de docència de l'assignatura i en les dates que s'indiquin, per la qual cosa aquestes activitats no són recuperables. Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tingui atribuïda la classe als horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol. Aquesta prova suposa una nota total màxima de 2,5 punts. La seva simple realització no implica obtenir la qualificació màxima i la qualificació obtinguda només es tindrà en compte en primera i segona convocatòria.

En conseqüència:

L'examen escrit suposa un 75% de la nota final.

L'execució de tasques pràctiques: 25% de la nota final

La nota mínima per superar l'assignatura és de 5, a més l'estudiantat haurà d'obtenir almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) a l'examen escrit per poder sumar la puntuació obtinguda en l'execució de les tasques obligatòries. La puntuació de l'assignatura ve donada per la suma de les notes obtingudes a l'examen escrit teòric-pràctic -un cop assolida la puntuació d'almenys 3,75- i l'obtinguda per l'execució de les tasques obligatòries durant el curs. S'entén per presentat l'alumne que realitza la prova escrita teoricopràctica. La no realització de les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'aquestes a la nota final. Les notes de les activitats obligatòries, que no són recuperables, es tindran en compte en primera i segona convocatòria.