RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

- Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

- Capacitat per a la utilització de les distintes modalitats contractuals així com per a l’aplicació pràctica de les mesures de foment d’ocupació.

- Capacitat per a determinar i oferir una solució als problemes de flexibilitat laboral i externalització productiva, amb especial atenció als grups d’empreses i la transnacionalització.

- Capacitat per a determinar els problemes associats a les fronteres del treballador i de l'empresari.