RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Compromís ètic.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a detectar riscos psicosocials

Capacitat per a aplicar tècniques de millora del clima laboral