RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Sociologia i investigació social. Què significa investigar. Peculiaritats del coneixement social. El pluralisme metodològic.

Tema 2. El procés d'investigació. Organització i disseny del projecte d'investigació.

Tema 3. La consulta documental com tècnica d'investigació. Fonts primàries i fonts secundàries. L'examen crític de les fonts documentals

Tema 4. L'enquesta I. Característiques generals de la tècnica. Tipus d'enquesta. L'elaboració del qüestionari: etapes de preparació; extensió i ordenació; presentació. Tipus de preguntes. Regles de formulació de les preguntes i respostes. Codificació i processament de les dades. Consideracions sobre la validesa i els límits del qüestionari.

Tema 5. L'enquesta II. La mostra i els problemes de representativitat: Conceptes i nocions principals. La grandària de la mostra. Tipus de mostreig.

Tema 6. L'entrevista oberta. L'entrevista com a tècnica d'investigació social. Modalitats. Camps d'aplicació de la tècnica. El disseny de la mostra. La planificació de l'entrevista. La producció de la informació: l'entorn material, el contracte comunicatiu, la interacció verbal. Límits de la tècnica.

Tema 7. El grup de discussió. Fonamentació metodològica. El disseny. La formació del grup de discussió: estratègia i canals de selecció. Procés de funcionament del grup: el paper de moderador/a. Consells pràctics. Límits de la tècnica.