RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

80%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La contribució de cada tema a la nota final és la següent: 1 punt el tema 1, 5 punts el tema 2, 1 punt el tema 3 i 3 punts el tema 4.

El tema 1 s'avalua mitjançant la resolució d'exercicis de cerca d'informació a Internet fent ús d'operadors a l'examen final.

El tema 2 s'avalua mitjançant la resolució d'un cas d'anàlisi de dades on caldrà escriure fórmules de fulls de càlcul a l'examen final.

El tema 3 s'avalua mitjançant la realització, en parella, d'una presentació oral que sigui eficaç en una sessió d'avaluació la data de la qual s'anunciarà. La nota d'aquesta prova no és recuperable posteriorment, ni a l'examen final ni en una altra data, a cap de les dues convocatòries del curs.

Al tema 4 s'ofereixen dues opcions a triar. En totes dues opcions es valorarà la utilització de Blogger per crear blocs amb certes característiques. L'opció 1 consisteix en una avaluació continuada i presencial de les pràctiques realitzades a classe. L'opció 2 consisteix en una avaluació mitjançant examen final. La nota obtinguda a l'opció 1 serà vàlida per a les dues convocatòries del curs. L'opció 2 estarà disponible tant per als que no hagin participat a l'opció 1 com per als que decideixin renunciar a la nota obtinguda a l'opció 1 (en aquest cas, la seva nota del tema 4 serà la que obtinguin a l'opció 2, sigui quina sigui).

A l'examen final es permet consultar apunts.

Per aprovar l'assignatura és necessari i suficient complir alhora aquestes dues condicions: (1) obtenir 5 o més punts (sobre 10) a la suma de les notes dels quatre temes, i (2) obtenir 3 o més punts (sobre 6) a l'examen final dels temes 1 i 2. La nota final passarà a ser 4 per als que compleixin la primera d'aquestes dues condicions i no compleixin la segona.

Constaran en actes com a presentats a cada convocatòria els qui s'hagin presentat a l'examen final corresponent.