RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

Capacitat de gestió de la informació.

Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Registrar-se en fòrums i llistes de correu, i participar-hi de manera activa

Determinar els continguts que és necessari incloure per a fer una bona presentació oral i com estructurar-los

Crear, publicar i personalitzar un blog amb un servei d’allotjament

Conèixer les diferències entre OLAP, Data Warehouse, Data Mining

Comunicar de forma efectiva les idees mitjançant presentacions orals.

Aprendre a analitzar grans volums de dades