RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Diaris i/o quaderns de notes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) Per a poder superar l'assignatura l'alumnat haurà de sumar almenys un 5 en la suma dels tres criteris d'avaluació. No hi ha una nota mínima a cobrir en cadascun dels ítems.

B) Perquè l'estudiant conste com presentat en una convocatòria haurà de presentar-se a l'examen.

C) En la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris d'avaluació. Es podrà guardar la nota del treball i del diari de pràctiques per a la segona convocatòria si així ho desitja l'alumne o alumna.