RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

Compromís ètic.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de liderar processos de canvi en el món de les relacions laborals

Capacitat per a l’anàlisi de realitats socials complexes presents i futura

Capacitat per a entendre el procés de globalització i comprendre les influències en el món laboral

Capacitat per a comprendre el caràcter dinàmic del treball i de les relacions laborals en un context de globalització

Capacitat per a activar propostes creatives que responguen als reptes de la globalització en el món del treball