RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Hi ha dues parts en l’avaluació:

80% Examen escrit.

20 % Memòries e informes de les pràctiques de laboratori.

Els alumnes, per tenir el màxim de nota, hauran de completar les dues parts que, a més a més, es treballa amb diferents aspectes que veurem a continuació.


Prova escrita (80 % de la nota): teoria i problemes.

NOTA: L’alumne ha d’obtenir una qualificació de 3.5 o més (sobre 10) en l’examen per poder aprovar la assignatura.


- Els exàmens:

El primer examen és en maig. En aquest examen s’avaluarà el coneixement teòric i pràctic (incloses possibles preguntes de les pràctiques) desenvolupat al llarg del curs. En aquesta prova escrita l'alumnat haurà de resoldre problemes i qüestions relatives al contingut del temari, i que serà el principal element d'avaluació. En aquest examen també hi haurà preguntes teòriques i pràctiques dels problemes i laboratori.

La data del segon examen o recuperació és en juny. Aquest examen serà per recuperar tot el necessari per aprovar l’assignatura, es a dir, es podrà sol·licitar que l’alumne faça una part o tot l’examen.

- Les pràctiques de laboratori:

Es desenvoluparan pràctiques amb l’ús del full de càlcul i aquestes han de ser realitzades i presentades per a la seua avaluació. L’última pràctica serà un xicotet repàs de tot el que s’ha treballat al llarg del curs.

Contaran un 20% de la nota, inclosa l’assistència obligatòria i les memòries.

Tant els treballs com les pràctiques de laboratori, serviran per fer un seguiment de l’alumne a més de ver l’avaluació continua de l’assignatura, del procés, dels continguts, del professor i de l’alumnat, i que pot ser completada mitjançant xicotetes proves de cada unitat didàctica amb preguntes tipus test.

Es considera a l'alumnat presentat a qui es presente a l'examen de teoria i problemes, en qualsevol de les convocatories.