RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. ELS PROBLEMES BÀSICS DE L'ECONOMIA
 
1.1. L'escassetat i l'elecció.
 
1.2. Els tres problemes d'organització econòmica.
 
1.3. Factors de la producció i funció de producció.
 
1.4. La Llei dels Rendiments Decreixents i el Cost d'Oportunitat.
 
1.5. La Frontera de Possibilitats de Producció.
 
1.6. L'organització econòmica. El sistema de preus i el paper de l'Estat en l'economia.
 
 
 
TEMA 2. LA DEMANDA, L'OFERTA I EL MERCAT
 
2.1. La demanda d'un bé: concepte i determinants. Preferències, utilitat i benestar.
 
2.2. La producció de béns: funció de producció, productivitat i costos. L'oferta.
 
2.3. L'equilibri del mercat.
 
2.4. Efectes de la intervenció en preus.
 
2.5. L'elasticitat. Concepte i tipus d'elasticitat.
 
 
 
TEMA 3: ELS MERCATS: NOCIONS BÀSIQUES
 
3.1. Graus de competència i tipus de mercat.
 
3.2. La competència perfecta.
 
3.3. El monopoli.
 
3.4. L'oligopoli.
 
3.5. La competència monopolística.
 
 
 
TEMA 4: ELS MERCATS DE FACTORS DE PRODUCCIÓ: EL FACTOR TREBALL
 
4.1. Els mercats de factors.
 
4.2. El factor treball: la demanda de treball per part de l'empresa, l'oferta de treball.
 
4.3. L'equilibri en el mercat de treball.
 
4.4. La desocupació. Tipus, diferències i principals enfocaments teòrics.
 
 
 
TEMA 5: VARIABLES I CONCEPTES MACROECONÒMICS BÀSICS
 
5.1. Mesura de la producció: PIB nominal i PIB real, renda nacional.
 
5.2. Magnituds relatives a l'ocupació.
 
5.3. Nivell general de preus i taxa d'inflació.
 
5.4. Deute públic, dèficit públic i el finançament del sector públic.
 
5.5. La relació amb altres economies. Conceptes bàsics.
 
 
 
TEMA 6: PRODUCCIÓ AGREGAT. CREIXEMENT I CICLE. OFERTA I DEMANDA AGREGAT
 
6.1. Evolució de la producció agregada: creixement i cicle.
 
6.2. Les fonts del creixement econòmic.
 
6.3. El sistema macroeconòmic agregat: demanda i oferta agregada.
 
6.4. L'equilibri macroeconòmic.
 
 
 
TEMA 7: LA POLÍTICA FISCAL
 
7.1. El model keynesià bàsic: consum, estalvi i inversió.
 
7.2. El pressupost de l'Estat: impostos i despesa pública.
 
7.3. El concepte del multiplicador i la política fiscal (discrecionalitat i estabilitzadors automàtics).
 
7.4. Efectivitat de les polítiques fiscals. L'efecte expulsió.
 
 
 
TEMA 8: LA POLÍTICA MONETÀRIA
 
8.1. Els diners: concepte i funcions.
 
8.2. La demanda de diners.
 
8.3. La base monetària i creació de diners bancaris.
 
8.4. L'oferta monetària.
 
8.5. El Banc Central Europeu: la política monetària a l'Eurozona.