RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació


 

Tipus prova

Competències

Percentatge

Entrevista de tutorització i/o Informes d’experts

CED-10 Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics de l’economia i el mercat de treball
Aprenentatge autònom
Capacitat d’organització i planificació

10 %

Examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

 

CED-10 Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics de l’economia i el mercat de treball
Capacitat d’anàlisi i síntesi
Raonament crític
Resolució de problemes

60 %

Observació/execució de tasques i pràctiques

CED-10 Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics de l’economia i el mercat de treball
Aprenentatge autònom
Resolució de problemes
Treball en equip

30 %

 

 

 

100 %

 
L'avaluació dels apartats "entrevistes de tutorització" i "execució de tasques" es donarà suport en la realització de proves de control i activitats desenvolupades durant les classes. Aquests dos apartats conformen la part d'avaluació contínua i no és recuperable.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats avaluables es poden exigir en qualsevol d'elles.

La superació de l'assignatura requereix que la nota conjunta de les diferents proves sigui igual o superior a 5 punts sobre 10. 

Es considerarà que l'alumne es presenta a l'examen en primera i segona convocatòria quan faci l'examen teòric final.