RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant terminologia econòmica de forma adequada

Capacitat per a localitzar i gestionar informació de caràcter econòmic general i sobre el mercat de treball.

Capacitat per a analitzar i comprendre els principals processos econòmics.