RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1.- Introducció a les organitzacions i la seua direcció
1.1. Organitzacions: concepte i evolució
1.2. Direcció i Administració d'empreses
1.3. La relació ambiente-organització: Anàlisi de l'Entorn
1.4. L'organització com un Sistema
1.5 La Direcció Estratègica

Tema 2.- La Complexitat organitzativa co-evolutiva
2.1. La complexitat co-evolutiva de les organitzacions
2.2. Estadis de desenvolupament organitzatiu
2.3. Mecanismes de coordinació
2.4. Escala de necessitats humanes

Tema 3.- La cultura en les organitzacions
3.1. Aspectes de la cultura organitzativa
3.2. La gestió des dels valors
3.3. Responsabilitat Social de l'Empresa (RSE)

Tema 4.- Les funcions de Planificació i Control
4.1. El sistema de planificació: principals elements
4.2. Tipus de plans
4.3. Missió i Objectius organitzatius: concepte i procés de fixació
4.4. El procés de control: tipus de control
4.5. Sistemes de planificació i control
4.6. Sistemes d'informació i suport a la direcció
4.7. De la Planificació Estratègica a la Direcció Estratègica

Tema 5.- La funció d'Organitzar
5.1. La funció d'organitzar: concepte
5.2. Les parts de l'organització: L'organització formal i informal
5.3. El disseny organitzatiu. Paràmetres
5.4. Tipus d'estructures organitzatives
5.5. El disseny de llocs de treball

Tema 6.- La funció de mobilitzar el sistema humà de l'empresa
6.1. La direcció i la gestió de persones
6.2. El lideratge
6.3. La motivació i les emocions
6.4. La gestió de la diversitat