RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La matèria d'aquesta assignatura és de caràcter teoricopràctic, tal com es recull en el pla d'estudis. Per aquest motiu, al llarg de les diferents sessions de què consta, s'aniran treballant tots dos aspectes (teòric i aplicat), buscant l'adquisició de coneixement teòrics, juntament amb el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques bàsiques de l'Organització i Direcció d'empreses. Es posarà l'accent principalment en l'adquisició d'una visió sistèmica, multifacètica, reflexiva i personal per part de l'alumnat.

La missió de les classes teòriques és presentar els continguts essencials que conformen els temes del programa. Per part seua, l'objectiu de les classes pràctiques és doble:
- reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiades en la part teòrica, aclarint dubtes i aprofundint en aquells aspectes més rellevants;
- desenvolupar les actituds i habilitats que l'assignatura busca potenciar per a optimitzar la preparació de l'alumnat de cara a l'exercici professional.

El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'alumnat en les sessions, exercint el professor el paper de guia per a la construcció i desenvolupament de coneixements i competències per part de l'alumnat.

És per això que les sessions s'han dissenyat incorporant diferents metodologies didàctiques, entre les quals cal destacar:
- l'exposició magistral participativa, per part del professorat;
- la investigació i el diàleg conjunt (alumnat-professorat) de les principals idees i conceptes;
- el plantejament i la resolució conjunts (alumnat-professorat) de qüestions a l'aula;
- la lectura i anàlisi d'articles i casos d'empreses, per part de l'alumnat;
- la realització de seminaris i fòrums de discussió;
- el desenvolupament d'una proposta de coordinació sistèmica d'una organització;
- la presentació i exposició de treballs i informes sobre diferents aspectes del temari, per part de l'alumnat.

La metodologia de treball que se seguirà inclou tant dinàmiques individuals com grupals.