RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Raonament crític.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu

Resultats d'aprenentatge

- Coneixement de les aportacions més rellevants de la teoria de l'organització.

- Capacitat per a dissenyar organigrames i manuals de funcions.