RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Part de Dret Civil

Tema 1. L’ORDENAMENT JURÍDIC
1. La norma jurídica
2. Les fonts de l’ordenament jurídic

Tema 2. EL DRET CIVIL ESPANYOL
1. El Codi civil
2. Les lleis especials

Tema 3. LA PERSONA JURÍDICA
1. La persona física
2. La capacitat de les persones
3. La persona jurídica: l’associació i la fundació

Tema 4. ELS DRETS SUBJECTIUS I EL PATRIMONI
1. Fets i actes jurídics
2. Els drets subjectius
3. El patrimoni
4. La relació jurídica

Tema 5. LA REPRESENTACIÓ
1. La representació legal
2. La representació voluntària

Tema 6. L’OBLIGACIÓ I LES SEUES CLASSES
1. Concepte d’obligació
2 fonts de les obligacions
3. Principals tipus d’obligacions

Tema 7. L'ÒMPLIC DE L’OBLIGACIÓ
1. El compliment o pagament
2. Els subrogats del compliment

Tema 8. EL INCOMPLIMENT I L’EXTINCIÓ DE LES OBLIGACIONS
1. L’incompliment
2. Causes d’incompliment: dol i culpa
3. La mora
4. Garanties de l’obligació
5. L’extinció de l’obligació

Tema 9. EL CONTRACTE
1. Concepte i classes
2. Els requisits essencials del contracte

Tema 10. ELS EFECTES DEL CONTRACTE
1. Efectes del contracte
2. Ineficàcia: nul·litat i anul·labilitat

Tema 11. CONTRACTES TRANSLATIUS DEL DOMINI
1. Compravenda
2. Permuta
3. Donació

Tema 12. CONTRACTES D’ARRENDAMENT
1. Arrendament de coses
2. Arrendament d’obra
3. Arrendament de servicis

Tema 13. CONTRACTES DE SOCIETAT I FIANÇA. ALTRES CONTRACTES TÍPICS
1. Mandat
2. Préstec
3. Depòsit
4. Arbitratge

Tema 14. LA RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 

Part de Dret mercantil

Tema 1. CONCEPTE I FONTS DEL DRET MERCANTIL
1. Concepte de Dret Mercantil
2. El Codi de comerç i la legislació mercantil especial
3. Els usos de comerç
4. El Dret comú
5. Referència al dret comunitari europeu

Tema 2. EMPRESA I EMPRESARI
1. L’empresa en el Dret mercantil. Els seus elements
2. L’empresari. El seu estatut jurídic. Classes d’empresaris
3. L’establiment mercantil. Negocis jurídics sobre l’empresa

Tema 3. ELS EMPRESARIS SOCIALS
1. El concepte de societat en dret espanyol. Societats civils i mercantils. Tipus de societats mercantils
2. Les societats personalistes

Tema 4. LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Concepte i caràcters
2. Fundació de la societat. Escriptura de constitució i inscripció en el Registre Mercantil
3. Les accions: a) com a part del capital; b) com a conjunt de drets i deures; c) com a béns transmissibles (títols i anotacions en compte): documentació i transmissió
4. Els òrgans: a) junta general; b) òrgan d’administració
5. La modificació d’estatuts. L’augment de capital; el dret de subscripció preferent. La reducció de capital

Tema 5. LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA
1. Concepte i caràcters
2. Fundació
3. Les participacions socials. Les prestacions accessòries
4. Òrgans de la societat
5. Règim econòmic
6. Separació i exclusió de socis
7. Societat unipersonal

Tema 6. LES ENTITATS DE BASE MUTUALISTA
1. La cooperativa
2. La mútua d’assegurances
3. La societat de garantia recíproca
4. Altres formes jurídiques d’empreses d’economia social

Tema 7. DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
1. La denominada Constitució econòmica. La llibertat d’empresa
2. Dret de la competència: defensa de la competència y competència deslleial. Publicitat il·lícita
3. Dret de la propietat industrial: patents i invencions, titularitat i protecció (invencions laborals); els signes distintius: marques, dominis, etc.
4. Tutela de la propietat intel·lectual