RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Part de Dret civil

La metodologia utilitzada en les unitats didàctiques corresponents a l’àrea de Dret civil combinarà l’ensenyança dels continguts teòrics bàsics amb la realització de pràctiques actives per part de l’alumnat, tant en classe com a través de l’Aula Virtual, i el treball cooperatiu en grups reduïts. Per a això, el desenrotllament de l’assignatura s'estructura en tres parts:

FORMACIÓ TEÒRICA PRESENCIAL: 20 hores (en l’aula)

Els estudiants aprendran els conceptes bàsics del Dret civil, l’ordenament jurídic, el sistema de fonts, la teoria de la persona jurídica, la teoria general del contracte i de les obligacions, així com els contractes més habituals en el tràfic jurídic. Tot això sempre enfocat al perfil dels estudiants i a la seua formació en l’àmbit de les Relacions Laborals i els Recursos Humans.

FORMACIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL: 6 hores (en l’aula)

Els estudiants realitzaran pràctiques presencials en l’aula que els permeten aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs. Es fomentarà l’ús de l’Aula Virtual.

FORMACIÓ AUTÒNOMA NO PRESENCIAL: 25 hores (treball a casa)

Els estudiants realitzaran distintes activitats pràctiques no presencials i d'aprenentatge autònom. A tal efecte es plantejaran, a través de l'Aula Virtual, diversos exercicis que podran consistir, per exemple, en qüestionaris d'avaluació contínua, casos pràctics, comentaris de textos, etc. Finalment, l'alumnat comptará amb tutories, individuals i col·lectives, per a la realització del treball autònom, l’ampliació de coneixements teòrics i pràctics i la resolució de problemes.

Part de Dret mercantil

La metodologia utilitzada en les unitats didàctiques corresponents a l’àrea de Dret mercantil combinarà l’ensenyança dels continguts teòrics bàsics amb la realització de pràctiques actives per part de l’alumnat, tant en classe com a través de l’Aula Virtual, i el treball cooperatiu en grups reduïts.

Per a això, el desenrotllament de l’assignatura s'estructura en tres parts:

FORMACIÓ TEÒRICA PRESENCIAL: 20 hores (en l’aula)

Els estudiants aprendran els conceptes bàsics del Dret mercantil, de la figura de l’empresari individual i social i les formes societàries presents en el Dret espanyol. Així mateix, també s’oferirà una visió genèrica del Dret de la competència i de la propietat industrial. Tot això sempre enfocat al perfil dels estudiants i a la seua formació en l’àmbit de les Relacions Laborals i els Recursos Humans.

FORMACIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL: 6 hores (en l’aula)

Els estudiants realitzaran pràctiques presencials en l’aula que els permeten aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs. Es fomentarà l’ús de l’Aula Virtual.

FORMACIÓ AUTÒNOMA NO PRESENCIAL: 25 hores (treball a casa)

Els estudiants realitzaran distintes activitats pràctiques no presencials i d'aprenentatge autònom. A tal efecte es plantejaran, a través de l'Aula Virtual, diversos exercicis que podran consistir, per exemple, en qüestionaris d'avaluació contínua, casos pràctics, comentaris de textos, etc. Finalment, l'alumnat comptará amb tutories, individuals i col·lectives, per a la realització del treball autònom, l’ampliació de coneixements teòrics i pràctics i la resolució de problemes.