RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en la superació dels apartats següents:

- Examen escrit (70% de la nota final): avaluació, en la data oficial d’examen, dels coneixements adquirits durant les classes teòriques.

- Avaluació contínua (elaboració de treballs i resolució de casos, que suposen un 30% de la nota final): realització durant el curs y fora de l'aula (bé individualment, bé en grups reduïts) de les tasques proposades pel professorat, que podran consistir en comentaris de sentències o de notícies de premsa, casos pràctics, qüestionaris d'avaluació contínua, etc.

Un 50% de la nota final correspon a Dret Civil (examen: 35%; avaluació contínua: 15%), el 50% restant a Dret Mercantil (examen: 35%; avaluació contínua: 15%).

S’exigirà una nota mínima de 3 sobre 10 en cada una de les dos parts de l'assignatura (civil i mercantil) per a poder efectuar la nota mitjana final de l’assignatura. Es considerarà que un alumne s'ha presentat a la convocatòria corresponent si assisteix a l'examen final. No obstant això, un estudiant figurarà com no presentat si els professors de les dos parts de comú acord concedeixen un termini no superior a cinc minuts al començament de la prova i, durant aquest temps, l'estudiant decideix retirar-se de l'examen.

Les activitats d'avaluació contínua no seran recuperables en la segona convocatòria oficial.