RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Raonament crític.

CG08 - Resolució de problemes.

CG10 - Treball en equip.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

Resultats d'aprenentatge

- Capacidad para interpretar y redactar contratos

- Capacidad para comprender las diversas vicisitudes empresariales y conectarlas con aspectos sociolaborales

- Capacidad para comprender el significado de la regulación jurídica

- Capacidad para asesorar en materia de aseguramiento de responsabilidades