RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'eix del procés d'aprenentatge és el treball de l'estudiantat, que aprèn treballant. Sent missió del professorat ajudar-li en aquesta tasca: a) subministrant informació, b) mostrant els fons on es pot aconseguir, c) dirigint els seus passos de manera que el procés d'aprenentatge es puga realitzar eficaçment.

D'acord amb aquestes idees i d'acord amb els objectius de l'assignatura el desenvolupament del curs es basarà en les següents activitats, que es divideixen en:

ENSENYAMENTS TEÒRICS: 

L'alumnat rep les bases conceptuals de la matèria assistint a les classes magistrals i completant-les amb el seu estudi personal.

Són les classes en les quals s'exigeix menys interactivitat: estan concebudes com a mètode unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l'alumnat.

També on es donen les principals orientacions i clarificacions.

ENSENYAMENTS PRÀCTICS: 

Per a facilitar la comprensió de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats practiques:

Orientacions bibliogràfiques, anàlisis de documents, estadístiques, enquestes visualitzacions, conferències, notícies d'actualitat, debats, crítiques…

Enllaces WEB, per a açò acudirem a les sales d'ordinadors i entrarem en contacte amb informació principalment d'actualitat així com amb les dades estadístiques de major relleu i utilitat. L'alumnat percebrà l'aclaparant informació existent i la necessitat de potenciar la capacitat de gestió d'informació.

Presentacions en classe: Cada alumne/a haurà de realitzar les presentacions, sempre pactades amb el professorat.

Els grups es configuraran amb 3-4 alumnes/as (també individualment).

 • S'exposarà una lectura prèviament seleccionada o bé un treball.
 • En l'exposició oral han de participar tots els/les components del grup.
 • La durada es pactarà amb la professora.
 • Poden utilitzar-se els mitjans audiovisuals disponibles.
 • Imprescindible presentar un mapa conceptual, per a facilitar el seguiment de la presentació.
 • S'haurà de lliurar el mateix dia de la presentació a la professora un informe escrit que constarà de:
  - Un resum de la lectura.
  - Una explicació de tres idees que siguen considerades pel grup com a rellevants.
  - Materials que han servit com a presentació.

La resta de companys/as ha d'assistir a aquestes presentacions i ha de dur a terme una escolta activa. Presentar al final de la sessió un text escrit que constarà: Valoració de les exposicions realitzades quant a claredat expositiva. Síntesi de contingut. Explicació i justificació d'almenys dues idees que es consideren més rellevants.


TUTORIES

Al llarg del semestre es dedicaren dues sessions d'1 h. a la realització de tutories.

Es donaran sempre pautes concretes per a totes la tasques, intentant evitar en tant que sigui possible confusió, desorientació o pèrdues de temps.

Sempre l'alumnat haurà de fer un registre  d'absolutament tot el treballat en l'assignatura (anotarà l'activitat realitzada, el seu desenvolupament, dades, data…).

Aquestes exposicions seran prèvies a l'examen.

Es planificarà un calendari sobre aquest tema que se li notificarà a l'alumnat en classe i també per mitjà del correu electrònic, de l'AulaVirtual.