RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Raonament crític.

CG10 - Treball en equip.

CEA-01 Anàlisi crític de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

Resultats d'aprenentatge

- Conocimiento de los conceptos fundamentales, perspectivas teóricas e introducción a la metodología de investigación de la Sociología.

- Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

- Conocimiento de las principales instituciones sociales y de los principales enfoques para su estudio.

- Capacidad para la utilización básica de fondos estadísticos, documentales, bibliográficos.

- Capacidad para el análisis de los principales procesos y problemas sociales de nuestro tiempo y las posibles tendencias.

- Capacidad para distribuir tareas, negociar la aportación de cada individuo al grupo y asumir las responsabilidades respectivas.