Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

150 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE9 - Jutjar les competències adquirides al llarg del màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.

CG1 - Transferir els coneixements, destreses i habilitats desenvolupades durant el màster a contextos reals professionals.

Resultats d'aprenentatge

Elaborar informes d'avaluació i d'intervenció individual i organitzacional en contextos reals, en l'àmbit de la Psicologia dels Recursos Humans i/o Salut Ocupacional.

Desenvolupar intervencions individuals i/o organitzacionals apropiades per aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació, en contextos reals en l'àmbit de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans.