Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBT026 - Metodologia de la Investigació Clínica i Epidemiològica

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formular hipòtesis d'investigació en el nivell conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtindre informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic. Crear i planejar solucions noves i originals.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesures de la conducta i el cervell per a obtindre resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la investigació en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, i utilitzar la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar i definir una població d'estudi i entendre la necessitat de conèixer la grandària mostral i calcular-la.

Planificar i realitzar les anàlisis d'un estudi investigació aplicant els mètodes epidemiològics i estadístics apropiats.

Identificar les etapes per a la preparació i presentació d'un protocol d'investigació clínica i/o epidemiològica.

Identificar críticament i utilitzar de manera eficient les principals fonts i recursos d'informació bibliogràfica.

Formular i redactar objectius i hipòtesis per a la investigació.

Distingir entre els diferents dissenys d'estudis per a donar resposta a les preguntes d'investigació plantejades.

Desenvolupar un protocol d'investigació i comprendre els criteris de la seua avaluació.

Definir i seleccionar el tipus de variables d’interès per a la investigació i els seus mètodes de mesurament i recollida de dades.

Comprendre les implicacions i requisits ètics dels estudis d'investigació clínica i epidemiològica.