Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar i aplicar la metodologia específica dels estudis biopsicosocials.

Comprendre i integrar els factors biològics, psicològics i socials, tant específics com inespecífics, més rellevants

Comprendre i explicar els aspectes conceptuals bàsics en el consum d'alcohol i altres conductes addictives.

Buscar i analitzar de forma crítica articles sobre factors de risc i protecció a l'ús i abús d'alcohol i altres drogues.

Avaluar els patrons d'ús i abús de drogues, així com les variables de risc i protecció.

Analitzar els efectes de mediació i moderació.