Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantado per a superar l'assignatura.

És necessari obtenir una nota mínima de 3 punts en l'elaboració del treball acadèmic (qualificació màxima: 6 punts) per a superar aquesta prova. Una vegada aconseguit aquest requisit, es suma la nota de l'observació/execució de tasques i pràctiques (qualificació màxima: 4 punts) per a calcular la nota final en l'assignatura. És necessari obtenir un mínim de 5 punts (qualificació màxima: 10 punts) en la nota final per a aprovar l'assignatura.


B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

L'estudiantat es considera presentat en una convocatòria quan presente l'elaboració del treball acadèmic.

 

C) Sobre la realització fraudulenta de proves d’avaluació

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.