Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

15,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació de caràcter conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Entendre i descriure els canvis moleculars i de connectivitat cerebral associats amb alteracions en els components motivacionals de diferents patologies.

Dissenyar un estudi utilitzant el model animal que tinga com a objectiu l'anàlisi dels components neurals de la motivació.

Comprendre i utilitzar adequadament les regles lògiques utilitzades en el raonament cientificoexperimental.

Comprendre i explicar els components de les conductes motivades i identificar un patró anèrgic o addictiu de conducta, tant en humans com en models animals.

Buscar i analitzar la literatura més rellevant sobre neurobiologia de la motivació.

Analitzar les dades obtingudes en estudis experimentals sobre neurofarmacologia de la motivació.