SBT003 - Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

La Neurociencia de la Conducta és una disciplina dedicada a la recerca científica de les bases biològiques de la conducta. L'objectiu d'aquest curs és introduir a l'alumnat a la neurociencia de la música. El curs té un enfocament basat en la recerca a través de la interpretació, anàlisi i aplicació de resultats experimentals. La parcicipación activa, lectura de material assignat amb antelació i presentació oral de treballs de recerca seran fonamentals per a la superació de l'assignatura.

El/as estudiants seran avaluats sobre la base dels següents components:

Presentacions orals

Examen final