SBT003 - Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació de caràcter conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer i comprendre les bases neurals del processament de la informació auditiva musical i no musical.

Conèixer i comprendre les aplicacions clíniques de l'ús de la música en trastorns de dèficit emocional i en rehabilitació neuropsicològica.

Conèixer els principis i usos de les tècniques específiques de la investigació en música i neurociència.

Comprendre i explicar les diferències funcionals i estructurals entre el cervell d'un músic i el d'una persona que no ho és.

Comprendre i explicar la neurobiologia que subjau a les qualitats emocionals de la música.

Buscar i analitzar la literatura més rellevant sobre música i neurociència.