Sistema d'avaluació

Examen oral

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Entrevista de tutorització i/o Informes de personal expert

20%

Criteris de superació

A) L'alumnat ha de tindre una nota mínima de 5 per a superar l'assignatura en cada un dels ítems següents:
-cerca bibliogràfica relacionada amb el tema d'investigació
-redacció del treball d'investigació
-defensa del treball davant del corresponent tribunal
 
B) Realització i exposició de la memòria que reflectirà el treball experimental desenvolupat.