Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant un examen escrit i una memòria de pràctiques. Si algun d'ells
no se presenta, constarà en actes com NO PRESENTADO.
Per superar l'assignatura, haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4,5 en l'examen i de 5 sobre 10 com a nota final.
1ª i 2ª convocatòria ordinaria
 
L'avaluació es compon de dos tipus de proves:
 
- Avaluació contínua (40%)
 
o Memòries de pràctiques
 
- Examen final (60%)
 
Les proves que formen part de l'avaluació continuada no són recuperables i la qualificació obtinguda en la 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic.
 
Per poder aprobar l'assignatura, l'alumne / a haurà de tenir com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en la prova final.
 
En cas que la nota de l'examen final no obtingui la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4,5 punts.
 
 
 
Convocatòria extraordinària de final de carrera
 
Es plantejarà un únic assaig en el qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació continuada com en l'examen final de les convocatòries ordinàries.