Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 56,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C04. Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament. C08. Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica. C09. Planificar i gestionar projectes.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Planificar i gestionar projectes.

Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.