Temari

Temari

TEORIA

TEMA 1. Introducció a la Neuroendocrinologia del Comportament Maternal. Significat del comportament parental: pautes dirigides a la cries i no dirigides a les cries. Biologia comparada del comportament parental. Comportament alo- y homo-maternal. Comportament paternal. Models animals per l’estudi del comportament parental: rates, ratolins, ratolins de camp, ovelles i primats no humans.

TEMA 2. Hormones i comportament maternal.Cura maternal, estudis en rates. El perfil endocrí de la gestació, part i lactància. Estudis experimentals: paper dels esteroides i la prolactina. La prolactina com a hormona maternal. El cas dels ratolins: cura maternal espontània. Components hormonals i no hormonals de la cura maternal en primats. Comportaments no dirigits a les cries. La construcció del niu i la seua modulació hormonal en rates. L’agressió maternal: què es i què no és.

TEMA 3. Experiència i maternitat. Mare primípares i multípares. Influència de l’experiència juvenil amb cries en el comportament maternal. La influència del comportament maternal en els fills: resistència a l’estrès. La experiència com a filles i el comportament maternal adult. Models animals. High- vs low-licking rate en rates. Models en primats no humans mothers without mothers i el maltractament infantil

TEMA 4. Comportament maternal, motivació i ansietat. Estímuls i cura dels infants. El paper de l’olfacte i les feromones en rosegadors. Anòsmia i abandó maternal. Lesions olfactives i  pup-killing: un model de depressió maternal?. Estrès ansietat i comportament maternal. Agressió maternal, por i ansietat.

TEMA 5. Neuroanatomia del comportament maternal.Base sensorial de la conducta maternal. Paper de l’hipotàlem preòptic medial (MPOA) i de l’amígdala medial. Connexions del MPOA, receptors hormonals i projeccions descendents: el cervell socio-sexual i el comportament maternal.

TEMA 6. Neuroquímica i biologia molecular del comportament maternal.  Paper de l’oxcitocina en el comportament maternal: hormona o neurotransmissor? Altres neuropèptids. Monoamines, motivació i comportament maternal.

TEMA 7. Comportament paternal. Mecanismes evolutius del comportament paternal. Especies biparentals i mecanismes endocrins de sincronització. El cas de l’espècie humana i models primats no humans (tití). Comportaments infancitides en mascles de diverses espècies. Comportament paternal abusiu.

TEMA 8. Impacte del comportament parental en els fills.Implicacions en l’espècie humana.

 

PRACTIQUES

Pràctica 1:Anàlisi del comportament maternal de ratolins. En aula d’informàtica analitzarem vídeos per registrar distintes pautes de la conducta maternal en femelles de ratolí

Pràctica 2:Observació de l’activitat de la prolactina en el cervell maternal. En sala de microscopis farem una observació guiada de l’acció de la prolactina sobre diversos centres del cervell, utilitzant la detecció immunohistoquímica de la STAT5 fosforilada (activada), o pSTAT5.