Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Criteris de superació

L'avaluació dels alumnes es durà a terme pel tutor de la universitat, tenint en compte els informes del supervisor del centre sobre el rendiment d'aquest alumne i la memòria realitzada per l'alumne sobre les diferents activitats realitzades. 

Els aspectes que s'avaluaran seran:

- Actitud, assistència i grau de compliment de les tasques encomanades (a valorar pel supervisor). Açò comprendrà l'informe per l'expert (supervisor) i correspondrà a un 40% de la nota.

- Memòria d'estada en pràctiques (a valorar pel tutor). Correspondrà al 60% de la nota. 

Per a aprovar l'alumne necessitarà obtenir un 50% en cadascuna d'ambdues proves (informe de l'expert i memòria d'estada en pràctiques valorada pel tutor) perquè puguen ser sumades i per tant la qualificació final mínima per a establir l'aprovat ha de ser un 5 sobre 10.

L'alumne es considera presentat a la convocatòria mitjançant la realització de les pràctiques externes i consegüent lliurament de la memòria i informe final. 

 D´acord amb l´article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."