Sistema d'avaluació

Informe-entrevista del supervisor

40%

Valoració de la carpeta d'aprenentatge o dossier de l'alumne

30%

Informe-entrevista del tutor

20%

Autoinforme raonat de l'alumne

10%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'exigeix un 50% del total de la qualificació, sense mínim exigible en cap de les proves. La realització de la tasca final és obligatòria.

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat íntegrament o en una part significativa, o elaborat a força de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens. Els alumnes hauran de pujar a l'aula virtual la memòria.

B) No presentat

S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha lliurat la TASCA obligatòria consistent en la memòria (carpeta).