Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 140
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG04 - Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG07 - Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

E1 - Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere

E3 - Emprar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

E4 - Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes

E6 - Fer servir tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

E7 - Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere

E8 - Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

E9 - Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere

Resultats d'aprenentatge

Saber revisar la literatura cientificojurídica sobre violència de gènere

Saber revisar la literatura cientificojurídica sobre igualtat i discriminació

Saber redactar textos acadèmics amb llenguatge no sexista

Saber emprar tècniques d'anàlisi quantitatives i qualitatives en l'estudi de la violència de gènere

Justificar les mesures d'igualtat amb base en textos legals

Formular arguments ètics en defensa de la igualtat de dones i homes

Fer servir indicadors socials sobre dones i mercat de treball

Emprar un llenguatge i realitzar un tractament d'imatges i codis no sexistes

Conèixer i emprar la perspectiva de gènere com a mètode de recerca

Conèixer i emprar la legislació estatal i autonòmica sobre violència de gènere

Conèixer i emprar la legislació estatal i autonòmica antidiscriminatòria

Aplicar la perspectiva de gènere en la recerca dogmaticojurídica

Aplicar la perspectiva de gènere en la formulació de recerques

Analitzar els rols socials de dones i homes amb perspectiva de gènere